தமிழ்நாட்டு வரலாறு – பேரா. அ.இராமசாமி

தமிழ்நாட்டு வரலாறு பேரா. அ.இராமசாமி | என்.சி.பி.எச். பக்.359, விலை ரூ. 260 தமிழ் நிலப்பரப்பின் வரலாறு என்பது இத்தனை ஆழமாக விரிவாக இதுவரை எழுதப்படவில்லை. இந்தியாவை விந்திய சாத்பூரா மலைத் தொடர்களும் நர்மதை, தபதி நதிகளும் வட இந்தியா தென் இந்தியா என்று இரண்டாக பிரிகின்றன. தென் இந்தியாவில் தக்காண பீட பூமிக்கும் தெற்கே குமரியும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கே கடலும் சூழ்ந்த பிராந்தியமே தமிழகம் என தொல்காப்பிய சிறப்புப் பாயிரம் சொல்கிறது என தொடங்கும் இந்த நூல் மிக நேர்த்தியாக இந்த நிலப்பரப்பின் மக்கள் வரலாறை சொல்லிச் செல்கிறது. புதை பொருட்கள், கல்வெட்டுகள், நாணயங்கள், செப்பேடுகள், இலக்கியங்கள் வட நூல் செய்திகள் கோயில் சிற்பங்கள் என ஆதாரங்களுடன் வரலாறு அறிவியல் முறைப்படி இந்த வரலாறு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. கி.மு. 35000 தொடங்கி நீதிக் கட்சியின் காலமாகிய…

Read More