கண்ணகியும் காங்கேயம் கல்லும்!

ஓர் ஆவணப்படத் தயாரிப்பு சார்ந்த அனுபவ விசயங்கள் அப்படத் தயாரிப்பில் சாத்தியமாகாத போது நாவலின் வெளிப்பாடு என்ற வகையில்லாமல் பதிவாகி ஒரு வடிவம் கொண்டிருக்கிறது.

Read More