வாழ்வே உன்னதம்!

மனிதர்கள் எங்கே பிறந்திருந்தாலும், எந்த சமயத்தைச் சார்ந்து ஒழுகினாலும், எந்த மொழியைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. அது தனியான வாழ்க்கை; கற்ற எதனோடும் சம்பந்தப்பட்டதில்லை. அதனை அறிந்து கொண்டு வாழ்வதென்பது ஒன்று; அறியாமல் வாழ்வதென்பது இன்னொன்று. அதுதான் சொந்த வாழ்க்கை. சிலர் தன் சொந்த வாழ்க்கையை அறிந்த விதமாகவும் பலர் அறியாத முறையில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை அறிந்த விதமாகவும் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதுதான் சுயசரித்திரம். சுய சரித்திரம் ஒன்றுதான் என்றாலும் எல்லோருக்கும் ஒரு சுயசரித்திரம் கிடையாது. மனிதர்கள் வேறுவேறு விதமாக வாழ்வதுபோல அவர்கள் எழுதும் சுயசரித்திரமும் வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது.

Read More