நிரந்தரமில்லை இலையுதிர்தல்…

எதிர்பார்ப்புகள் நம்முடைய விருப்பத்தைப் போல பூர்த்தியாகி விடுவதில்லை. சிலபல நாட்களில் நாம் தவித்துப்போகிறோம். நம்பிக்கையும், உறுதியும் குலையும்போது பேதலித்துப் போகிறது மனம். ஏதொன்றையாவது பற்றிப் பிடித்து துயரக்குளத்தினின்று மேலேறிட எல்லோரும் தான் முயல்கிறோம். பற்றுக்கோல் எதுவென்பதை அவரவரின் மனநிலைகளும், செயல்பாடுகளுமே கண்டறிகின்றன. பெருவெளியெங்கும் காலம் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் பிடிகயிறுகள் ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கின்றன.

Read More