படிக்கவும், விமர்சிக்கவும் கூடிய சுய சரித்திரம்

    ல்லோர்க்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. தாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையைச் சொல்ல விரும்பிய விதத்தில் சிலர் எழுதி வைத்து இருக்கிறார்கள்.  அதுதான் சுயசரித்திரம். சுயசரித்திரத்தில் உண்மையாகவே சொல்லப்பட்டது குறைவு என்றும், சொல்லப்படாதது மறைத்து ஒளித்து வைத்திருப்பது அதிகம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. எத்தனைதான் மறைத்தாலும், சொல்லப்பட்டதின் வழியாகச் சொல்லப்படாததைக் கண்டுபிடித்து விடுகிறார்கள். அதுதான் சுயசரித்திரம் என்பதைப் படிக்க வைக்கிறது. ‘எனது போராட்டம்’ என்பது ம.பொ.சி. என்று அறியப்படும் மயிலாப்பூர் பொன்னுசாமி சிவஞான கிராமணி எழுதியிருக்கும் சுயசரித்திரம். அவர்க்கு சுயசரித்திரம் எழுதிவெளியிடும் போது அறுபத்தாறு வயதாகி இருந்தது. அவர் தமிழ் மட்டுமே படித்திருந்தவர். சுதந்திரப் போராட்ட வீரர், ஆறு முறைகள் சிறை சென்றவர். அதில் இரண்டு முறை சுதந்திர இந்தியாவில் தன் இலட்சியங்களுக்காகச் சிறைப்பட்டார். காங்கிரஸ் தொண்டராக வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய அவர் சொந்த முயற்சியால் தமிழ் படித்துக் கொண்டார். சிலப்பதிகாரத்தைத்…

Read More