ஒளி ஆண்டு கொண்டாட்டம்

முனைவர். இரா.சாவித்திரி    வான் பொருள்களான சூரியன், சந்திரன், விண்மீன்கள் ஆகிவற்றின் மீது உள்ள எண்ணற்ற புதிர்களை உடைத்தெறிந்து உண்மை உணர்த்தியவர்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள். அந்த அறிவியல் உண்மைகளை சாதாரண மனிதர்களுக்கும், சராசரி மாணவர்களுக்கும் புரியும் வண்ணம் எளிமையாக எழுதப்பட்ட நூல் நிறமாலை எனச் சொல்லலாம். சர்வதேச ஒளியாண்டாகக் கொண்டாடப்படும் இந்த ஆண்டில் (2015) ஒளியைப் பகுத்து ஆராய்ந்து பிரபஞ்ச ரகசியங்களை அறியும் நியமாலை ஆய்வு குறித்த எளிய அறிமுக நூல். வெகு தொலைவில் உள்ள வான்பொருள்களிலிருந்து நம்மை வந்தடையும் ஒளியை மட்டும் வைத்து அந்த வான்பொருள் குறித்து அறிய வழி செய்கிறது. நிறமாலை பகுப்பு ஆய்வு நிறமாலை என்பது என்ன? நிறமாலை பகுப்பு ஆய்வின் வழி எப்படி வான்பொருட்களின் தன்மை குறித்து அறிந்து கொள்கிறோம், நிறமாலை பகுப்பு முறை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலாற்றைக் கதைபோல சுவையாகச் சொல்லிச்…

Read More