அறிவதும் எழுதுவதும்

சா. கந்தசாமி இந்த  83 ஆண்டுகளை நான் புரிந்துகொள்ளும் முயற்சியில் இக்கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டவை. இவை படிப்போருக்கு ரசமாகவும் இருந்தது, நம் காலத்தையே புரிந்துகொள்வது எவ்வளவு கடினமானது என்று நினைக்க வைத்தால் என் முயற்சி பயனில்லாமல் போகாது’ என்று அசோகமித்திரன் குறிப்புடன் வெளிவந்து இருக்கும் புத்தகம் ‘நடைவெளிப் பயணம்’. நடைவெளிப் பயணம் 83-வது வயதில் எழுதப்பட்டதாகக் குறிப்பு ஒன்று இருக்கிறது. எழுத்து என்பது வயது சம்பந்தப்பட்டது இல்லை. இளம்வயதில் நன்றாக எழுதியவர்கள் வயதாக வயதாக ஆற்றல் குன்றி, அறிவு மங்கி எழுதி இருப்பதும், இளம்வயதில் தட்டுத்தடுமாறி, எழுதி எழுதி தன் எழுத்தை மேலாக, தரமாக எழுத்தாக மாற்றிக் கொண்டவர்களும் இருக்கிறார்கள். அசோகமித்திரன் இந்த இரண்டிலும் இல்லை. அவர் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே தரம் என்றும் மேலான தரத்திலும், சுவாரசியமாகவும் படிக்கத்தக்க விதமாகவும் எழுதி வருகிறார் என்பதற்கு நடைவெளிப் பயணம்…

Read More