ஆர். உமாநாத் : வரலாற்றுச் சான்றாகத் திகழும் வாழ்க்கை

தமிழகத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம், செங்கொடித் தொழிற்சங்க இயக்கம் இவற்றின் வளர்ச்சியில் ஒரு அடையாள முகமாகிவிட்டவர் அருமைத் தோழர் ஆர். உமாநாத். நாட்டின் வரலாற்றில் சுதந்திரப் போராட்டத்தோடும் சுதந்திர இந்தியாவில் உழைக்கும் மக்களின் உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தோடும் கடல் நீரில் உப்புப் போலக் கலந்திருக்கிறது அனைவராலும் “”””ஆர்.யு.”” என்று வாஞ்சையோடு அழைக்கப்பட்ட அவருடைய வாழ்க்கை.

Read More