சிற்றிதழ்கள்!

சிற்றிதழ்கள் தங்கள் மீது சொல்லப்படும் குற்றம் குறைகளையெல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு படைப்பிலக்கியத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. சிற்றிதழ் என்பது புதிய சோதனை, புதிய முயற்சி என்பதைச் சார்ந்தது. அது ஒரு நவீன இயக்கியம். மரபு என்பதற்கும், ஏற்கப்பட்டது, அங்கீகாரம் பெற்றது என்பதற்கும் எதிரானது. அதற்கு எழுத்தாளனே முக்கியம் கிடையாது, எழுத்து என்பதுதான் முக்கியமானது. புத்தம் புதிய படைப்பு எந்த வயதினரால் எழுதப்பட்டாலும் அதனை ஏற்று வெளியிட்டு நிலைநாட்டுவது என்பது சிற்றிதழ் மரபு.

Read More