சா.கந்தசாமி என்ற பயிற்சியாளன்!

புத்தகங்கள் எப்போதும் பரவசமூட்டுபவை. அதன் புதுவாசனை அல்லது அதன் பழைய பழுப்புத்தூசி வாசனை கிளர்ச்சியூட்டுபவை. பேரிலக்கியங்கள் என்பதில்லை. தனிமனிதன் தன் சொந்த வாழ்க்கை பற்றி நாணயமாக எழுதப்பட்டதுதான் நிலைத்திருக்கிறது. ‘புது எழுத்து’ கட்டுரையில் விவரிக்கிறார். உண்மையில் அது இதயத்திலிருந்து வருவதால் பேரிலக்கியமாகிறது. இவ்வாறான எழுத்துக்கள் முதன்மை பெறவேண்டும். தலைமையேற்க வேண்டும். நாணயமான எழுத்துக்களே நிலைபெறும்; மொழிக்கு வளம் கூட்டும்.

Read More