உடல் திறக்கும் நாடக நிலம்-1 இசைக்குள் இறங்கிய மூதாதையர்கள்

இன்று கூட்டுழைப்பு கூட்டுச்செயல்பாடுகள், கூட்டுச்சிந்தனை, அரிதாகிக்கொண்டிருக்கும் காலத்தில் நாம் அலைவுறுகின்றோம். இவையனைத்தையும் தனக்குள் சுமந்து கொண்டிருக்கும் அதிகலை நிலை நாடகத்துள் சூழ் கொண்டிருப்பதோடு, மனித சிந்தனைகளின் புதிய வடிவங்களையும் உடல்நிலம் ஆன்மா இணைந்து வேட்கையோடு திறக்கும் வல்லமையின் சிறகுகளை மனிதர்களுக்கு முடிவற்றுத்தருவது அனைத்துக் கலைவடிவங்களையும் உள்ளடக்கிய நாடகமே. பல்லுயிர் சார்ந்த நம் நிலத்தின் பண்பாட்டு பூர்வமான பாடுகளைப் பேசுகிற தருணம் நாடகக் கலை மீது நிலங்கொள்வதாகவே நம்புகிறேன்.

Read More