என் வாழ்க்கை என் போராட்டம் என் அறிவியல்-5: என்னுள் வேர்விட்ட வாசிப்புப் பழக்கம்

பேரா. மோகனா “சலங்கை கட்டிய கால்களைப் போல, அரிதாரம் பூசிய கலைஞரைப்போல, வாசிப்பின் நெடியேறிவர்களால்.. புத்தங்களை ஒரு போதும் கைவிட முடியாது .. புத்தகம்தான் உலகின் மிகப் பெரிய ரசவாதி..”   அ.முத்துக்கிருஷ்ணன் “Social progress  can be measured by the social position of the female sex”..     Karl Marx “ஒரு நாட்டின் சமூக முன்னேற்றம் என்பது, அந்நாட்டின் பெண்களின் நிலையைப் பொறுத்தே அமைந்துள்ளது.”                  – கார்ல் மார்க்ஸ் “கல்விதான் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்கான ஒரே  ஆயுதம்”                – பாவ்லோ பிரையர். போரில் கலந்து கொள்வதைவிட, கூடுதல் தைரியம் ஒரு சில புத்தகங்களை வாசிக்கத்தேவைப்படுகிறது.                        எல்பர்ட்கிரிக்ஸ் பயங்கரமான போராட்ட ஆயுதங்கள் எவை எனக்கேட்கப்பட்டபோது புத்ககங்கள் தான் என்றாராம்.    மார்டின் லூதர்கிங் வாசிப்பு, கல்வி என்று நினைத்தாலே..மேலே குறிப்பிட்ட வாசகங்கள்…

Read More